Wienerberger

Wienerberger Építészeti Nívódíj 2020
A 2019-ben kiírt és megrendezett Építészeti Nívódíj Pályázat sikerein felbuzdulva, 2020-ban továbbra is három kategóriában keressük a legjobb 2016-tól 2019-ig megvalósult épületeket!


1. Kategória - Új Építésű Épület

Kritériumok:2. Kategória - Innovációs Díj

Kritériumok:3. Kategória - Tondach Rekonstrukciós Díj

Kritériumok:Díjazás

Kategóriánként 1 díjazott = összesen 3 díj

A zsűribe a Wienerberger Brick Award nemzetközi építészeti pályázatán eredményt elért építészek kapnak meghívót.

A kategóriagyőztesek díja: 500.000 Forint

Pályázat beadása - a beadási határidőt meghosszabbítottuk!A pályázatokat a wienerberger-magyarorszag.wetransfer.com oldalon tudják feltölteni:

PÁLYÁZAT FELTÖLTÉSE

Pályázati feltételek

A jelen pályázat kiírója:
Wienerberger Zrt.
székhely: 1119 Budapest, Bárfai u 34.
Cg.: 01-10-041706

1. Dokumentáció

Az érvényes pályázathoz szükséges a következő dokumentumok feltöltése:Javasolt továbbá 1 darab építés közbeni fotó feltöltése is.

2. A részvétel további feltételei

Pályázatot benyújtani bármely nagykorú (18 éven felüli) belföldi természetes személy vagy jogi személy jogosult. Jogi személy pályázó esetében kérjük a vezető tervező megjelölését. Egy pályázó több pályázatot is benyújthat. Több személy közösen is jogosult pályázatot benyújtani, ebben az esetben kötelesek egy kapcsolattartó személyt megjelölni.

Pályázni bármely Magyarország területén épült épülettel lehet, amennyiben megfelel az egyes pályázati kategóriákban foglalt további pályázati kritériumoknak.

A pályázat érvényességéhez szükséges a fentebb jelzett dokumentáció maradéktalan és tartalmilag megfelelő ki-, illetve feltöltése.

A pályázó a pályázat benyújtásával (feltöltésével) a jelen pályázati kiírás szabályait és feltételeit elfogadja. A pályázat feltöltésével a pályázó kijelenti, hogy:

- rendelkezik a jelen pályázaton történő részvételhez szükséges hozzájárulásokkal,
- a pályázattal kapcsolatban nem áll fenn olyan ok, amely a pályázat érvényességét vagy a pályázat jogszerűségét érintené,
- a jelen pályázati kiírást elolvasta, megértette, elfogadta és a pályázatot ezt követően nyújtotta be a Wienerberger Zrt. részére

A pályázatban nem vehetnek részt:

- a pályázatot kiíró Wienerberger Zrt. munkavállalói, és a munkavállalók hozzátartozói,
- a pályázat elbírálásban résztvevő zsűri tagja és hozzátartozóik.

A pályázat tárgya nem lehet:

- olyan épület, amely nem felel meg a jelen kiírásban, illetve az adott kategória esetében ott megadott speciális kritériumoknak meg nem felelő épületek,
- olyan épület, amelynek a tervezésében, kivitelezésében a pályázatot kiíró Wienerberger Zrt. munkatársai, a zsűrizésben résztvevő személyek és/vagy ezek hozzátartozói részt vettek.

Amennyiben bármely pályázat nem felel meg a jelen kiírásban foglalt kritériumoknak, abban az esetben a Wienerberger Zrt. jogosult a pályázatot érvénytelennek nyilvánítani és a pályázatot kizárni. Ilyen esetben a pályázat a díj elnyerésére nem lesz jogosult.

3. A pályázatok és a díjak elbírálása

Az érvényes pályázatok közül a Wienerberger Zrt. által felkért zsűri bizottság dönti el, hogy mely(ek) nyerik el a jelzett díjakat. A zsűribe a "Wienerberger Brick Award" nemzetközi építészeti pályázatán eredményt elért építészek kapnak meghívót. A Wienerberger Zrt. fenntartja a jogot, hogy a zsűri tagjainak számát, illetve összetételét bármely időben megváltoztassa. Erről a döntéséről nem köteles a pályázat résztvevőit külön tájékoztatni.

A pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a pályázat, illetve a díj elbírálása a zsűritagok szakmai és egyéb szempontjai alapján történik, amelyek részben szubjektívnek minősülnek. A pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázó elfogadja a zsűrizés fenti szempontjait.

4. A díjak

A pályázat az alábbi kategóriákban kerül meghirdetésre, az alábbi díj(ak)kal:

Kategória
Kritériumok
Díj
1. Kategória -

Új Építésű Épület
 • Az építés során Porotherm és Tondach termékeket is felhasználtak
 • Funkcionális megkötés nincs: lakó-, iroda-, közösségi, oktatási és ipari épületekkel egyaránt lehet pályázni


500.000,- Ft
2. Kategória -

Innovációs Díj
 • Az építés során Porotherm, Tondach, Terca vagy Argeton termékeket innovatív, az általánostól eltérő megközelítéssel alkalmaztak


500.000,- Ft
3. Kategória -

Tondach Rekonstrukciós Díj
 • Tondach tetőcseréppel felújított épületek pályázatait várjuk
 • Bármely funkciójú épülettel lehet pályázni
500.000,- Ft


A Wienerberger Zrt. fenntartja a jogot a beérkezett pályázatok alapján a fenti díjak megosztására és a díjazások módosítására.

A pályázati díjakhoz kapcsolódó adóterheket a Wienerberger Zrt. átvállalja, és az adóhatóság felé teljesíti.

A fenti díjakat a Wienerberger Zrt. biztosítja.

5. A pályázati eredmények közlése

Amennyiben a zsűri megítélése alapján a pályázó jogosult a díjra, a Wienerberger Zrt. a pályázatban megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot a pályázóval. Amennyiben a pályázó a megadott elérhetőségeken a Wienerberger Zrt. megkeresését követő 1 héten belül nem elérhető, a Wienerberger Zrt. fenntartja a jogot, hogy a díjat másik pályázónak vagy a díjat a pályázóval történt kapcsolatfelvétel hiányában a pályázónak ítélje.

A díj átadására várhatóan 2020 tavaszán kerül sor Budapesten. A díjátadó gálán a kategória győztes épületek és építészek az ott lévő közönség részére bemutatásra kerülnek.

6. Adatvédelmi rendelkezések

A Wienerberger Zrt. tájékoztatja a pályázókat, hogy a pályázat benyújtásával a pályázatban szereplő személyes adatokat érintő adatkezelés valósul meg, amelyre - az itt külön nem szabályozott kérdésekben -elsődlegesen a wienerberger.hu oldalon elérhető "Adatkezelési tájékoztató" az irányadó.

A Wienerberger Zrt. a pályázat benyújtásával összefüggő adatkezelése az alábbi személyes adatokat érintheti:

 1. Pályázó személyes adatai: név, e-mail cím, születési dátum, telefonszám.
 2. Tervező személyes adatai: név, e-mail cím, születési dátum, telefonszám.
 3. Tulajdonos személyes adatai: név, e-mail cím, születési dátum, telefonszám.


Figyelemmel arra, hogy az adatkezelés jogalapja az érintett részéről történő hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a), a pályázati dokumentáció során különös figyelmet javaslunk fordítani az egyes nyilatkozatok megfelelő kitöltésére és megfelelő aláírására.

A fenti személyes adatokat megismerheti:

 1. A Wienerberger Zrt. azon munkatársai, akik a jelen pályázat lebonyolításában szükségszerűen részt vesznek
 2. Adatfeldolgozóként:
 1. a wienerberger.hu weboldal technikai üzemeletetője, mivel a pályázat a wienerberger.hu weboldalon kerül feltöltésre
 2. kapcsolatfelvétel esetén: futárszolgálat, posta


Az adatkezelés ideje:

 1. a pályázók esetén a díjkiosztó gála időpontját követő 1 év, míg
 2. a nyertes esetében 8 év (a számviteli bizonylatokat a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig /+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel/ kell megőrizni).


Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás meg nem adása, illetve visszavonása esetén nem tudjuk a pályázatot befogadni, illetve elbírálni, és ez által a pályázat nem részesülhet díjazásban.

7. Szerzői jogi rendelkezések

Pályázatot kizárólag abban az esetben lehet benyújtani, amennyiben a pályázati anyagot érintő valamennyi jogosult ahhoz hozzájárulását adta. A pályázó a pályázati anyag feltöltésével kijelenti és szavatolja, hogy a pályázatot érintő valamennyi szerzői jogi (ide értve bármely szellemi alkotással kapcsolatos jogot) jogosult a pályázaton történő részvételre hozzájárulását adta.

A pályázati anyagot érinti szerzői jogosultak lehetnek:


A Wienerberger Zrt. fenntartja a jogot, hogy kizárja azokat a pályázatokat, amelyek bármilyen értelemben sértik harmadik személyek szerzői vagy egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogát.

A pályázati anyagokat, így különösen az abban szereplő képfelvételeket a Wienerberger Zrt. bármely - így különösen időbeli, térbeli, technikai vagy a felhasználás módját érintő - korlátozás nélkül jogosult felhasználni, e körben különösen: nyilvánosságra hozatal, átdolgozás, többszörözés, reklám- és szóró anyagokban történő feltüntetés, referenciaként történő használat, ideértve a reklám célú felhasználást is.

A Wienerberger Zrt. kizárja a felelősségét a pályázati anyagokkal kapcsolatos, harmadik személyek által támasztott szerzői vagy egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogok megsértéséből származó igényekkel kapcsolatban. Bármely ilyen igény esetén a pályázatot benyújtó köteles a Wienerberger Zrt.-t mentesíteni a jogkövetkezmények alól és helyette helyt állni.

8. Egyéb rendelkezések

A Wienerberger Zrt. fenntartja a jogot, hogy a pályázat elbírálásnak kimenetelét tisztességtelenül befolyásoló vagy befolyásolni kívánó (így különösen: mások jogait sértő, továbbá a verseny tisztaságát bármely értelemben veszélyeztető) pályázókat, illetve pályázatokat minden előzetes értesítés nélkül - akár előzetesen, akár utólagosan - a pályázat elbírálásából kizárja, amellyel a pályázat érvénytelenné válik.

A Wienerberger Zrt. kizárja a felelősségét a pályázattal kapcsolatos weboldal és egyéb online felületek Wienerberger Zrt.-n kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt ezen felületek nem, vagy csak korlátozottan használhatóak, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Wienerberger Zrt. kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a pályázat elbírálása során, a pályázati anyagok esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Wienerberger Zrt. nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, vagy harmadik személyek tevékenységéért. A Wienerberger Zrt. nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

A levelező szerver által elküldött valamennyi, a Pályázók által megadott e-mail címre küldött üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Wienerberger Zrt. minden tőle észszerűen elvárható intézkedést megtesz, hogy a pályázaton való részvétel valamennyi széles körben használt számítógéptípuson, operációs rendszeren, valamint internetes böngészőprogramban lehetséges legyen, ugyanakkor nem garantálja és nem is felel azért, hogy a pályázó milyen hatékonysággal tudja használni a pályázaton való részvétel során a különböző rendszereket.

Wienerberger

További részletek és termékinformációk:
www.wienerberger.hu


Wienerberger-ről

A Wienerberger a világ legnagyobb téglagyártója (Porotherm, Terca), és piacvezető tetőcserepek (Koramic, Tondach), gyártásában Európában, valamint beton térburkolók (Semmelrock) előállítása terén Közép- és Kelet-Európában. Csőrendszerek (Steinzeug-Keramo kerámia csőrendszerek és Pipelife műanyag csőrendszerek) tekintetében a társaság az egyik legnagyobb gyártó Európában. A Wienerberger összesen 201 gyártóhellyel rendelkezik, 2015-ben 2.972 millió eurós bevételt termelt, működésből származó EBITDA eredménye pedig elérte a 370 millió eurót.


2020.03.02.

Wienerberger HírekWienerberger csomópontokWienerberger KiadványokWienerberger Műszaki szaktanácsadásWienerberger PartnerkeresőWienerberger Termékek


Kapcsolodó termékek:
 

Hirdetés

Wienerberger hírek:


Wienerberger - Ötven ház, amely versenyben van a világ legszebb téglaépülete címért
Ötven ház, amely versenyben van a világ legszebb téglaépülete címért 2021.11.11.
A napokban 50 pályaműre szűkítette a szakmai zsűri a "Brick Award 2022" díjért versenyben lévő projektek listáját. A döntőbe jutott alkotásokból jövő júniusban választják ki a világ legjobbjainak tartott téglaépületeit és téglaépítészeti megoldásait. A Wienerberger által életre hívott elismerés az idei kiírásával rekordot döntött: 53 országból összesen 789 projekt érkezett - ilyen nagyszámú nevezésre korábban soha nem volt példa.

Wienerberger - Magasrangú magyar állami kitüntetést kapott Heimo Scheuch, a Wienerberger konszern első embere
Magasrangú magyar állami kitüntetést kapott Heimo Scheuch, a Wienerberger konszern első embere 2021.11.11.
A Magyar Érdemrend lovagkeresztjét vehette át a napokban Heimo Scheuch, az osztrák Wienerberger AG elnök-vezérigazgatója Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettestől. A magasrangú állami kitüntetést Áder János, Magyarország köztársasági elnöke - Orbán Viktor miniszterelnök előterjesztésére - adományozta a konszern vezetőjének, amellyel a magyar gazdaság fejlesztéséhez hozzájáruló vállalatvezetői munkáját ismerték el.

Wienerberger - Már álmaink háza is megvál­tozott a koronavírus hatására
Már álmaink háza is megvál­tozott a koronavírus hatására 2021.10.13.
A vírushelyzet olyan területekre is hatással van, amelyre kevesen gondolnánk. Egyre inkább körvonalazódik, hogy még a családi házak kialakítására, funkcióira is befolyással van a pandémia. Az építtetők olyan megoldásokat szeretnének látni otthonukban, amelyekkel korábban nem, vagy jóval kevésbé kalkuláltak - mutat rá a Wienerberger Zrt. a Mesterház programjában gyűjtött információk alapján.

Wienerberger - A Wienerberger-csoport új szintre emeli a fenntarthatóságot
A Wienerberger-csoport új szintre emeli a fenntarthatóságot 2021.08.11.
Környezet, társadalmi témák és értékek: A Wienerberger-csoport elkötelezett szándéka, hogy fenntartható vállalatként működjön...

Wienerberger - Gyorsítsa fel a munkálatokat Porotherm Rapid technológiával
Gyorsítsa fel a munkálatokat Porotherm Rapid technológiával 2021.07.13.
Regisztráljon és most díjmentes helyszíni szaktanácsadás keretében ismerheti meg a Porotherm Rapid technológiát, amellyel hatékonyabb a munkavégzés, rendezettebb az építési terület, és kevesebb vízfelhasználással végezhető a falazási munka.

Wienerberger - Díjesőt hozott a tavasz vége a Wienerberger számára
Díjesőt hozott a tavasz vége a Wienerberger számára 2021.06.10.
Számos elismerést kapott az elmúlt néhány napban a Wienerberger több terméke és termékcsaládja. Az idei év két újdonsága, a Porotherm X-therm 44 Rapid tégla és a Porsche Design V11 kerámia tetőcserép Construma díjas lett, míg a Tondach márka Business Superbrands minősítést kapott.

Wienerberger - Most lehet igazán kifizetődő a hűség
Most lehet igazán kifizetődő a hűség 2021.06.10.
Egy új hűségprogramot indított el a napokban a Wienerberger Zrt., amelyben kifejezetten kivitelezők, kivitelezésben érdekelt társaságok vehetnek részt. Azok a vállalkozások, amelyek eddig is a Porotherm téglákkal dolgoztak már jól ismerik azokat a piaci előnyöket, amelyet a márka nyújthat számukra. Ezen felül most az együttműködésben résztvevők számára negyedévente ajándékokat is kínál a Wienerberger, sőt, év végén egy kisteherautós sorsolnak ki közöttük

Wienerberger - A digitális térben született a Wienerberger különleges téglája
A digitális térben született a Wienerberger különleges téglája 2021.05.07.
A Wienerberger a fejlesztési folyamatot és a végeredményt illetően is egyedülálló terméket vezet be a hazai piacra. A Porotherm X-therm téglát kizárólag itthoni szakértők és kutatók segítségével, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatóival szorosan együttműködve alkották meg. A munka során olyan digitális modellezés és tesztelés zajlott, amely például a Forma 1-es autók fejlesztésére jellemző. Ennek eredményeként a tégla hőszigetelő képessége javult, és a hangszigetelési tulajdonságai is jelentősen növekedtek.

Wienerberger - Csúcsra futott a Brick Awardra pályázók száma
Csúcsra futott a Brick Awardra pályázók száma 2021.05.06.
Rekordszámú pályázat érkezett a világ egyik legnagyobb presztízsű téglaépítészeti elismerésére, a Brick Awardra. Az idén tizedik alkalommal kiírt díjra 53 országból csaknem 800 pályamunkát adtak be az alkotók. Az év folyamán a leadott munkákból a zsűri egy 50-es szűkített listát készít, majd 2022 júniusában hirdetik ki az öt kategória győztesét, illetve a fődíjas projektet.

Wienerberger - Ismeretlen ismerős!
Ismeretlen ismerős! 2021.04.14.
2021. március 25-től Porotherm Profi termékeink nevet váltottak: a termékek új neve Porotherm Rapid lett. Csak a név változott, a termék nem! Porotherm Rapid termékeinkkel könnyen és gyorsan falazhat!

Wienerberger - Tisztelt Építész Partnerünk!
Tisztelt Építész Partnerünk! 2021.04.14.
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a Wienerberger konszern által kiadott nemzetközi építészeti lapnak, az Architectumnak 2021-es tavaszi száma, mely nemcsak nyomtatott formában olvasható, hanem három nyelven (angol, német, francia) online is elérhető az alábbi linken:

https://www.architectum.com/roof-and-facade.html

Wienerberger - A "hőhíd" és a nyílásáthidalások
A "hőhíd" és a nyílásáthidalások 2021.03.10.
Az egyes épületszerkezetek létesítésekor és összeépítésekor az egyik legfontosabb feladat a hőhidak elkerülése, legalábbis hatásuk minimalizálása. Mivel a csatlakozásoknál elkerülhetetlen a különböző anyagok találkozása, azok eltérő épületfizikai tulajdonságai miatt (anyagváltásból adódó hőhíd) a hő nem egyenletesen áramlik a külső tér irányába, így az adott szerkezetre jellemző hőátbocsátás is megváltozik a csatlakozás környezetében. Ugyanez a jelenség lép fel az épületsarkok, átfordulások vagy a nyílászárók beépítésének helyén is (geometriai hőhíd), ezeket összefoglalóan nevezzük "hőhídnak".

Wienerberger - Brick Award: ismét lehet pályázni a világ egyik legkomolyabb téglaépítészeti elismerésére
Brick Award: ismét lehet pályázni a világ egyik legkomolyabb téglaépítészeti elismerésére 2021.02.12.
Január közepén megnyílt a pályázati lehetőség a Brick Award új, 2022-es felhívására. A díjat ma már a világ egyik legnagyobb értékű téglaépítészeti elismeréseként tartják számon. A pályamunkákat április 8-ig lehet benyújtani a szakmai zsűri számára.

Wienerberger - A Porotherm téglákkal most csak jól járhat!
A Porotherm téglákkal most csak jól járhat! 2021.02.11.
Válassza most a Porotherm N+F, Klíma vagy Profi tégláinkat 30, 38, 44 méretben és vásárlása után akár 100.000 ezer forint visszatérítést is kaphat.

Wienerberger - Fagyhat, havazhat - falazhat!<br /> 	Falazás télen Porotherm Profi Dryfix falazási technológia alkalmazásával
Fagyhat, havazhat - falazhat!
Falazás télen Porotherm Profi Dryfix falazási technológia alkalmazásával
2021.01.13.
A hideg idő beálltával a Dryfix építési technológiának köszönhetően a hagyományos falazáshoz képest akár kétszer gyorsabban, téli időjárási viszonyok között is jó minőségű, hőszigetelő falazat építhető.

Wienerberger - Porotherm és Tondach szakmai képzések - 2021
Porotherm és Tondach szakmai képzések - 2021 2020.11.11.
A Wienerberger Zrt. a Porotherm téglák, áthidaló és födémrendszer és a Tondach tetőcserepek és tetőkiegészítő elemek gyártójaként kiemelten fontosnak tartja, hogy kivitelező Partnereit folyamatosan képezze, informálja az újdonságokról és minden segítséget megadjon Számukra, hogy munkájukat a lehető legprofesszionálisabb szinten végezhessék, szakmájukban tovább fejlődhessenek és minél sikeressebbé válhassanak!

Wienerberger - Habarcs nélküli falazás - lehetséges?
Habarcs nélküli falazás - lehetséges? 2020.11.10.
A habarcs nem más, mint "hiba a falazatban", ezért a legjobb, amit tehetünk, hogy csökkentjük a mennyiségét. A nútféderes falazóelemek elterjedésével a függőleges habarcsot sikerült kiküszöbölni - ezúttal a vízszintes habarcs vastagságának csökkentésén a sor.

Wienerberger - Pénzvisszatérítéssel járó vásárlói promóció új, kedvezőbb feltételekkel
Pénzvisszatérítéssel járó vásárlói promóció új, kedvezőbb feltételekkel 2020.10.13.
A Wienerberger Zrt. a korábban meghirdetett Porotherm promócióját 2020. október 4-én lezárta és helyette – 2020. október 5-étől - egy új pénzvisszatérítési promóciót hirdetett meg az alábbi, most még kedvezőbb feltételekkel:

Wienerberger - Együttműködés Profi alapokra helyezve!
Együttműködés Profi alapokra helyezve! 2020.10.13.
Legyen partnerünk a csiszolt termékek használatában, regisztráljon most a Wienerberger Partnerkapcsolati programjába! Ismerje meg az együttműködési lehetőség részleteit!

Wienerberger - A Sziléziai Egyetem televíziós karának az otthona lett a világ legjobb téglaépülete
A Sziléziai Egyetem televíziós karának az otthona lett a világ legjobb téglaépülete 2020.09.28.
A Sziléziai Egyetem Krzysztof Kieslowskiról elnevezett rádiós és televíziós karának katowicei épületét választották a világ legjobb téglaépítészeti alkotásának szerdán a Brick Award 2020 bécsi eredményhirdetésén és díjátadóján. A Wienerberger által először 2004-ben életre hívott pályázatra - amelynek eredménye hangsúlyozottan független zsűri szavazata alapján alakul ki - idén 55 országból csaknem 650 projektet neveztek. A nagydíjas mellett további négy kategóriagyőztest és egy különdíjast is választottak.

Like all websites, eptar.hu uses cookies for better and safer operation.       More information