Wienerberger

Wienerberger Építészeti Nívódíj 2020
A 2019-ben kiírt és megrendezett Építészeti Nívódíj Pályázat sikerein felbuzdulva, 2020-ban továbbra is három kategóriában keressük a legjobb 2016-tól 2019-ig megvalósult épületeket!


1. Kategória - Új Építésű Épület

Kritériumok:2. Kategória - Innovációs Díj

Kritériumok:3. Kategória - Tondach Rekonstrukciós Díj

Kritériumok:Díjazás

Kategóriánként 1 díjazott = összesen 3 díj

A zsűribe a Wienerberger Brick Award nemzetközi építészeti pályázatán eredményt elért építészek kapnak meghívót.

A kategóriagyőztesek díja: 500.000 Forint

Pályázat beadása - a beadási határidőt meghosszabbítottuk!A pályázatokat a wienerberger-magyarorszag.wetransfer.com oldalon tudják feltölteni:

PÁLYÁZAT FELTÖLTÉSE

Pályázati feltételek

A jelen pályázat kiírója:
Wienerberger Zrt.
székhely: 1119 Budapest, Bárfai u 34.
Cg.: 01-10-041706

1. Dokumentáció

Az érvényes pályázathoz szükséges a következő dokumentumok feltöltése:Javasolt továbbá 1 darab építés közbeni fotó feltöltése is.

2. A részvétel további feltételei

Pályázatot benyújtani bármely nagykorú (18 éven felüli) belföldi természetes személy vagy jogi személy jogosult. Jogi személy pályázó esetében kérjük a vezető tervező megjelölését. Egy pályázó több pályázatot is benyújthat. Több személy közösen is jogosult pályázatot benyújtani, ebben az esetben kötelesek egy kapcsolattartó személyt megjelölni.

Pályázni bármely Magyarország területén épült épülettel lehet, amennyiben megfelel az egyes pályázati kategóriákban foglalt további pályázati kritériumoknak.

A pályázat érvényességéhez szükséges a fentebb jelzett dokumentáció maradéktalan és tartalmilag megfelelő ki-, illetve feltöltése.

A pályázó a pályázat benyújtásával (feltöltésével) a jelen pályázati kiírás szabályait és feltételeit elfogadja. A pályázat feltöltésével a pályázó kijelenti, hogy:

- rendelkezik a jelen pályázaton történő részvételhez szükséges hozzájárulásokkal,
- a pályázattal kapcsolatban nem áll fenn olyan ok, amely a pályázat érvényességét vagy a pályázat jogszerűségét érintené,
- a jelen pályázati kiírást elolvasta, megértette, elfogadta és a pályázatot ezt követően nyújtotta be a Wienerberger Zrt. részére

A pályázatban nem vehetnek részt:

- a pályázatot kiíró Wienerberger Zrt. munkavállalói, és a munkavállalók hozzátartozói,
- a pályázat elbírálásban résztvevő zsűri tagja és hozzátartozóik.

A pályázat tárgya nem lehet:

- olyan épület, amely nem felel meg a jelen kiírásban, illetve az adott kategória esetében ott megadott speciális kritériumoknak meg nem felelő épületek, - olyan épület, amelynek a tervezésében, kivitelezésében a pályázatot kiíró Wienerberger Zrt. munkatársai, a zsűrizésben résztvevő személyek és/vagy ezek hozzátartozói részt vettek.

Amennyiben bármely pályázat nem felel meg a jelen kiírásban foglalt kritériumoknak, abban az esetben a Wienerberger Zrt. jogosult a pályázatot érvénytelennek nyilvánítani és a pályázatot kizárni. Ilyen esetben a pályázat a díj elnyerésére nem lesz jogosult.

3. A pályázatok és a díjak elbírálása

Az érvényes pályázatok közül a Wienerberger Zrt. által felkért zsűri bizottság dönti el, hogy mely(ek) nyerik el a jelzett díjakat. A zsűribe a "Wienerberger Brick Award" nemzetközi építészeti pályázatán eredményt elért építészek kapnak meghívót. A Wienerberger Zrt. fenntartja a jogot, hogy a zsűri tagjainak számát, illetve összetételét bármely időben megváltoztassa. Erről a döntéséről nem köteles a pályázat résztvevőit külön tájékoztatni.

A pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a pályázat, illetve a díj elbírálása a zsűritagok szakmai és egyéb szempontjai alapján történik, amelyek részben szubjektívnek minősülnek. A pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázó elfogadja a zsűrizés fenti szempontjait.

4. A díjak

A pályázat az alábbi kategóriákban kerül meghirdetésre, az alábbi díj(ak)kal:

Kategória
Kritériumok
Díj
1. Kategória -

Új Építésű Épület
 • Az építés során Porotherm és Tondach termékeket is felhasználtak
 • Funkcionális megkötés nincs: lakó-, iroda-, közösségi, oktatási és ipari épületekkel egyaránt lehet pályázni


500.000,- Ft
2. Kategória -

Innovációs Díj
 • Az építés során Porotherm, Tondach, Terca vagy Argeton termékeket innovatív, az általánostól eltérő megközelítéssel alkalmaztak


500.000,- Ft
3. Kategória -

Tondach Rekonstrukciós Díj
 • Tondach tetőcseréppel felújított épületek pályázatait várjuk
 • Bármely funkciójú épülettel lehet pályázni
500.000,- Ft


A Wienerberger Zrt. fenntartja a jogot a beérkezett pályázatok alapján a fenti díjak megosztására és a díjazások módosítására.

A pályázati díjakhoz kapcsolódó adóterheket a Wienerberger Zrt. átvállalja, és az adóhatóság felé teljesíti.

A fenti díjakat a Wienerberger Zrt. biztosítja.

5. A pályázati eredmények közlése

Amennyiben a zsűri megítélése alapján a pályázó jogosult a díjra, a Wienerberger Zrt. a pályázatban megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot a pályázóval. Amennyiben a pályázó a megadott elérhetőségeken a Wienerberger Zrt. megkeresését követő 1 héten belül nem elérhető, a Wienerberger Zrt. fenntartja a jogot, hogy a díjat másik pályázónak vagy a díjat a pályázóval történt kapcsolatfelvétel hiányában a pályázónak ítélje.

A díj átadására várhatóan 2020 tavaszán kerül sor Budapesten. A díjátadó gálán a kategória győztes épületek és építészek az ott lévő közönség részére bemutatásra kerülnek.

6. Adatvédelmi rendelkezések

A Wienerberger Zrt. tájékoztatja a pályázókat, hogy a pályázat benyújtásával a pályázatban szereplő személyes adatokat érintő adatkezelés valósul meg, amelyre - az itt külön nem szabályozott kérdésekben -elsődlegesen a wienerberger.hu oldalon elérhető "Adatkezelési tájékoztató" az irányadó.

A Wienerberger Zrt. a pályázat benyújtásával összefüggő adatkezelése az alábbi személyes adatokat érintheti:

 1. Pályázó személyes adatai: név, e-mail cím, születési dátum, telefonszám.
 2. Tervező személyes adatai: név, e-mail cím, születési dátum, telefonszám.
 3. Tulajdonos személyes adatai: név, e-mail cím, születési dátum, telefonszám.


Figyelemmel arra, hogy az adatkezelés jogalapja az érintett részéről történő hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a), a pályázati dokumentáció során különös figyelmet javaslunk fordítani az egyes nyilatkozatok megfelelő kitöltésére és megfelelő aláírására.

A fenti személyes adatokat megismerheti:

 1. A Wienerberger Zrt. azon munkatársai, akik a jelen pályázat lebonyolításában szükségszerűen részt vesznek
 2. Adatfeldolgozóként:
 1. a wienerberger.hu weboldal technikai üzemeletetője, mivel a pályázat a wienerberger.hu weboldalon kerül feltöltésre
 2. kapcsolatfelvétel esetén: futárszolgálat, posta


Az adatkezelés ideje:

 1. a pályázók esetén a díjkiosztó gála időpontját követő 1 év, míg
 2. a nyertes esetében 8 év (a számviteli bizonylatokat a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig /+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel/ kell megőrizni).


Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás meg nem adása, illetve visszavonása esetén nem tudjuk a pályázatot befogadni, illetve elbírálni, és ez által a pályázat nem részesülhet díjazásban.

7. Szerzői jogi rendelkezések

Pályázatot kizárólag abban az esetben lehet benyújtani, amennyiben a pályázati anyagot érintő valamennyi jogosult ahhoz hozzájárulását adta. A pályázó a pályázati anyag feltöltésével kijelenti és szavatolja, hogy a pályázatot érintő valamennyi szerzői jogi (ide értve bármely szellemi alkotással kapcsolatos jogot) jogosult a pályázaton történő részvételre hozzájárulását adta.

A pályázati anyagot érinti szerzői jogosultak lehetnek:


A Wienerberger Zrt. fenntartja a jogot, hogy kizárja azokat a pályázatokat, amelyek bármilyen értelemben sértik harmadik személyek szerzői vagy egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogát.

A pályázati anyagokat, így különösen az abban szereplő képfelvételeket a Wienerberger Zrt. bármely - így különösen időbeli, térbeli, technikai vagy a felhasználás módját érintő - korlátozás nélkül jogosult felhasználni, e körben különösen: nyilvánosságra hozatal, átdolgozás, többszörözés, reklám- és szóró anyagokban történő feltüntetés, referenciaként történő használat, ideértve a reklám célú felhasználást is.

A Wienerberger Zrt. kizárja a felelősségét a pályázati anyagokkal kapcsolatos, harmadik személyek által támasztott szerzői vagy egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogok megsértéséből származó igényekkel kapcsolatban. Bármely ilyen igény esetén a pályázatot benyújtó köteles a Wienerberger Zrt.-t mentesíteni a jogkövetkezmények alól és helyette helyt állni.

8. Egyéb rendelkezések

A Wienerberger Zrt. fenntartja a jogot, hogy a pályázat elbírálásnak kimenetelét tisztességtelenül befolyásoló vagy befolyásolni kívánó (így különösen: mások jogait sértő, továbbá a verseny tisztaságát bármely értelemben veszélyeztető) pályázókat, illetve pályázatokat minden előzetes értesítés nélkül - akár előzetesen, akár utólagosan - a pályázat elbírálásából kizárja, amellyel a pályázat érvénytelenné válik.

A Wienerberger Zrt. kizárja a felelősségét a pályázattal kapcsolatos weboldal és egyéb online felületek Wienerberger Zrt.-n kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt ezen felületek nem, vagy csak korlátozottan használhatóak, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Wienerberger Zrt. kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a pályázat elbírálása során, a pályázati anyagok esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Wienerberger Zrt. nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, vagy harmadik személyek tevékenységéért. A Wienerberger Zrt. nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

A levelező szerver által elküldött valamennyi, a Pályázók által megadott e-mail címre küldött üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Wienerberger Zrt. minden tőle észszerűen elvárható intézkedést megtesz, hogy a pályázaton való részvétel valamennyi széles körben használt számítógéptípuson, operációs rendszeren, valamint internetes böngészőprogramban lehetséges legyen, ugyanakkor nem garantálja és nem is felel azért, hogy a pályázó milyen hatékonysággal tudja használni a pályázaton való részvétel során a különböző rendszereket.

Wienerberger

További részletek és termékinformációk:
www.wienerberger.hu


Wienerberger-ről

A Wienerberger a világ legnagyobb téglagyártója (Porotherm, Terca), és piacvezető tetőcserepek (Koramic, Tondach), gyártásában Európában, valamint beton térburkolók (Semmelrock) előállítása terén Közép- és Kelet-Európában. Csőrendszerek (Steinzeug-Keramo kerámia csőrendszerek és Pipelife műanyag csőrendszerek) tekintetében a társaság az egyik legnagyobb gyártó Európában. A Wienerberger összesen 201 gyártóhellyel rendelkezik, 2015-ben 2.972 millió eurós bevételt termelt, működésből származó EBITDA eredménye pedig elérte a 370 millió eurót.


2020.01.16.

Wienerberger HírekWienerberger csomópontokWienerberger KiadványokWienerberger Műszaki szaktanácsadásWienerberger PartnerkeresőWienerberger Termékek


Kapcsolodó termékek:
 

Hirdetés

- Wienerberger hírek:


Wienerberger - Megújult, továbbgondolt forma, változatlan teherbírás! Ez a Porotherm A-10 NEO!
Megújult, továbbgondolt forma, változatlan teherbírás! Ez a Porotherm A-10 NEO! 2020.07.13.
A Porotherm áthidalók egyet jelentenek a megbízhatósággal, a hosszú ideje, stabilan nyújtott teljesítménnyel. Az új fejlesztéssel kibővítjük az érveket, amiért érdemes Porotherm áthidalót választani.

Wienerberger - Ötven ház verseng 2020 legjobb téglaépülete címért
Ötven ház verseng 2020 legjobb téglaépülete címért 2020.06.10.
Ezek a világ legizgalmasabb téglaházai 2020-ban
Az elmúlt hetekben 50 pályaműre szűkítette a zsűri a "Brick Award 2020" listáját, amelyből végül szeptemberben kiválasztják a világ legjobbjainak tartott téglaépületeit és téglaépítészeti megoldásait. A Wienerberger által alapított nemzetközi pályázatra idén 55 országból több mint 600 projektet neveztek. A 2004-ben életre hívott Brick Awardnak már komoly magyar vonatkozása is van, hiszen 2006-ban a nagydíjat Cságoly Ferenc és Keller Ferenc által tervezett pécsi ház nyerte el.

Wienerberger - Végezze el a Wienerberger online kurzusát és szerezzen 1 MÉK pontot!
Végezze el a Wienerberger online kurzusát és szerezzen 1 MÉK pontot! 2020.04.14.
Többrétegű Porotherm falazatok és Tondach kerámia tetőfedések korszerű műszaki megoldásai

Online továbbképzés
MÉK 1 pont (390/2019)

Wienerberger - Wienerberger Építészeti Nívódíj 2020
Wienerberger Építészeti Nívódíj 2020 2020.03.02.
A 2019-ben kiírt és megrendezett Építészeti Nívódíj Pályázat sikerein felbuzdulva, 2020-ban továbbra is három kategóriában keressük a legjobb 2016-tól 2019-ig megvalósult épületeket!

A beadási határidőt 2020. április 10-éig meghosszabbítottuk!

Wienerberger - A "hőhíd" és a nyílásáthidalások
A "hőhíd" és a nyílásáthidalások 2020.02.12.
Az egyes épületszerkezetek létesítésekor és összeépítésekor az egyik legfontosabb feladat a hőhidak elkerülése, legalábbis hatásuk minimalizálása. Mivel a csatlakozásoknál elkerülhetetlen a különböző anyagok találkozása, azok eltérő épületfizikai tulajdonságai miatt (anyagváltásból adódó hőhíd) a hő nem egyenletesen áramlik a külső tér irányába, így az adott szerkezetre jellemző hőátbocsátás is megváltozik a csatlakozás környezetében. Ugyanez a jelenség lép fel az épületsarkok, átfordulások vagy a nyílászárók beépítésének helyén is (geometriai hőhíd), ezeket összefoglalóan nevezzük "hőhídnak".

Wienerberger - Wienerberger Építészeti Nívódíj 2020
Wienerberger Építészeti Nívódíj 2020 2020.01.16.
A 2019-ben kiírt és megrendezett Építészeti Nívódíj Pályázat sikerein felbuzdulva, 2020-ban továbbra is három kategóriában keressük a legjobb 2016-tól 2019-ig megvalósult épületeket!

Wienerberger - Ingyenes Wienerberger építész konferencia 2019 őszén újra
Ingyenes Wienerberger építész konferencia 2019 őszén újra 2019.10.10.
A Wienerberger hagyományos építész konferencia sorozata 2019-ben országszerte 11 helyszínen, köztük Budapesten kerül megrendezésre.

Wienerberger - Ingyenes Wienerberger Alkalmazási és Tervezési Útmutatók
Ingyenes Wienerberger Alkalmazási és Tervezési Útmutatók 2019.10.06.
Mind a Porotherm Építési Rendszer mind a Tondach Kerámia Tetőrendszer termékcsaládunkra vonatkozó Alkalmazási...

Wienerberger - Ingyenes Wienerberger építész konferencia 2019 őszén újra
Ingyenes Wienerberger építész konferencia 2019 őszén újra 2019.08.29.
A Wienerberger hagyományos építész konferencia sorozata 2019-ben országszerte 11 helyszínen, köztük Budapesten kerül megrendezésre.

Wienerberger - ARCHITECTUM - 2019-ben is elérhető a Wienerberger konszern ingyenes folyóirata
ARCHITECTUM - 2019-ben is elérhető a Wienerberger konszern ingyenes folyóirata 2019.06.14.
Az "architectum" a Wienerberger AG nemzetközi, építészeknek szóló magazinja, mely angol és német nyelven érhető el. Az "architectum" a téglaépítészet egyedülállóságára szeretne rávilágítani, inspiráló, példaértékű épületek bemutatásával. Ezen kívül termékinnovációinkról, újdonságainkról is hírt adunk benne.

Wienerberger - Csúcsteljesítmények kerámia építőanyagokból: A Wienerberger Építészeti Nívódíj 2019-es nyertesei
Csúcsteljesítmények kerámia építőanyagokból: A Wienerberger Építészeti Nívódíj 2019-es nyertesei 2019.04.24.
A Wienerberger, mint a világ legnagyobb téglagyártója és Európa legfontosabb kerámiatetőcserép-gyártója kiemelt fontosságúnak tartja a magas színvonalú építészeti munkák elismerését. Ezért is hirdette meg idén azt a pályázatot, amelynek keretében három kategóriában díjazták a 2016. és 2018. között megvalósult legjobb épületeket.
Kategóriánként egy-egy díjat osztott ki a szakmai zsűri.

Wienerberger - A Wienerberger 2019-es termékújdonsága: Új Porotherm 50 Thermo Okostégla - a valaha volt legjobb hőszigetelő képességű Porotherm tégla
A Wienerberger 2019-es termékújdonsága: Új Porotherm 50 Thermo Okostégla - a valaha volt legjobb hőszigetelő képességű Porotherm tégla 2019.03.11.
Az 50 cm vastagságú falazat építésére alkalmas falazóblokk kiegészítő homlokzati hőszigetelés nélkül építhető. A jelen energetikai követelményeit messze túlszárnyaló hőszigetelési teljesítménye a jövőt szolgálja. Az ásványgyapot hőszigetelés védett helyen a tégla belsejében található, optimális épületfizikai tulajdonságokkal rendelkezik, kiváló lakóklímát biztosít. Innovatív, korszerű és fenntartható építőanyag.

Wienerberger - Brick Award Nemzetközi Pályázat
Brick Award Nemzetközi Pályázat 2019.01.23.
A Brick Award a Wienerberger 2 évente megrendezésre kerülő építészeti pályázata építészek és építész szakírók számára. A 2020-as kiírás pályázati időszaka 2019. január 7. - április 9., az 50 nominált projektet pedig 2019 novemberétől fogják kihirdetni a honlapon, valamint a Facebookon, a Pinteresten és a Twitteren. A nyertesek díjazására a Brick Award Díjátadó Ünnepségen 2020 májusban kerül sor.

Wienerberger - Wienerberger Építészeti Nívódíj
Wienerberger Építészeti Nívódíj 2019.01.22.
Keressük a legjobb 2016-2017-2018-ban megvalósult épületeket 3 kategóriában!

Wienerberger - Kivitelező képzés 2019
Kivitelező képzés 2019 2019.01.14.
Ezúton szeretnénk meghívni Önt és az Önnel dolgozó kőműves, kivitelező szakembereket a Wienerberger 2019-es ingyenes kivitelező képzésére.

Wienerberger - Új kiadványok a falazott szerkezetek méretezéséhez, igazolásához
Új kiadványok a falazott szerkezetek méretezéséhez, igazolásához 2018.09.11.
Az épületekeink tartószerkezeteinek megválasztása, méretezése egyidős magával az építés történetével. Ma már ez olyan szintre jutott, hogy valóban mérnöki precizitással tudjuk azokat a meghatározott igénybevételeknek megfelelően méretezni.

Wienerberger - Tisztelt Építész Kollégák!
Tisztelt Építész Kollégák! 2018.08.30.
A Wienerberger és a Tondach 2018-ban is megrendezi hagyományos építész továbbképzését országszerte 12 helyszínen, köztük Budapesten.
A továbbképzés címe: "Fókuszban a kerámia épületburok: hővédelem és hőtechnika."
A képzés célja, hogy a területi építész kamarákkal szorosan együttműködve "házhoz vigye" a szakmagyakorlók számára érdekes és fontos tudnivalókat egy ingyenes előadássorozat keretében.

Wienerberger - A legkülönlegesebb téglaépületeket díjazták
A legkülönlegesebb téglaépületeket díjazták 2018.06.13.
Templom, biomassza-erőmű, lakóház, múzeum és egy különleges művészlak is szerepel a Wienerberger Brick Award 2018 versenyén díjazott, természetes kerámiatéglát és -cserepet használó épületek között. A nemzetközi elismerésért 44 ország, közel 600 nevezett építészeti projektjét vizsgálta meg a szakértői zsűri.

Wienerberger - Megérkezett a Wienerberger Kéményrendszer Universal termékcsalád!
Megérkezett a Wienerberger Kéményrendszer Universal termékcsalád! 2018.04.11.
A Wienerberger már évtizedek óta azon dolgozik, hogy ügyfelei számára olyan, teljes körű megoldást nyújtson, melyben megtalálhatóak az építési rendszer...

Wienerberger - Elérhető a 2018-as Porotherm Alkalmazástechnika
Elérhető a 2018-as Porotherm Alkalmazástechnika 2018.03.14.
A Wienerberger weboldalon elérhető az aktuális Porotherm Alkalmazástechnikai és Tervezési Útmutató, melyet az alábbi linkre kattintva találnak: